เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Main

mind mapping
หลักสูตรพื้นฐานการเรียนรู้ ภาษาไทย
ระดับชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2559


พื้นฐานทักษะด้านภาษาไทย

l  ทักษะการฟัง
- ฟังแล้วเข้าใจและปฏิบัติตามคำแนะนำหรือคำสั่งได้ถูกต้อง
- ทำตามคำสั่ง  1 – 2  ข้อได้
- สามารถแยกแยะธรรมชาติของเสียง  อักขระ  และสามารถจับเสียงของคำคล้องจองแบบง่ายๆได้
- ฟังเรื่องราวจากสถานการณ์ต่างๆรอบตัวได้อย่างตั้งใจ  สามารถสรุปใจความสำคัญและบอกคำศัพท์ใหม่ได้
- สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องขณะที่ฟังผู้อื่นพูด  เช่น  การรู้จักเกรงใจผู้อื่น
- มีมารยาทที่ดีในการฟัง  เช่น ไม่พูดแทรกหรือขัดจังหวะ  รู้จักเวลาในการพูด  ไม่หยอกล้อกันในขณะที่ฟัง

l  ทักษะการพูด
- พูดเป็นประโยคที่สมบูรณ์มีประธาน  กิริยา  และกรรมได้
- พูดตามประโยคสั้นๆ  ได้
- บอกชื่อ-สกุลของตัวเอง  ที่ตั้งของบ้านได้
- เล่าเรื่องโดยใช้ประโยคที่มีการเรียบเรียงที่สมบูรณ์ขึ้น  ยาวขึ้น
- ท่องกลอนง่ายๆ  ได้อย่างชัดเจนในกลุ่มเพื่อน
- พูดคำศัพท์ใหม่ๆ  ชอบเล่นคำและเสียงต่างๆ
l  ทักษะการอ่าน
- รู้จักพยัญชนะต้นและตัวอักษรในชื่อของตนเอง
- ทำนายเนื้อเรื่องและเหตุการณ์จากหนังสือที่เห็นได้
- รู้จักวิธีเก็บและรักษาหนังสือ
- สามารถวางท่าทางในขณะนั่งอ่านหนังสือได้ถูกต้อง  เช่น นั่งหลังตรง  สายตาห่างจากหนังสือในระยะที่พอดี
- สามารถกวาดสายตาในการอ่านหนังสือโดยใช้นิ้วชี้ไล่ตามอักษร  มองจากซ้ายไปขวาพร้อมกับทำท่าการอ่านด้วย
- สามารถเลือกหนังสือที่ตนเองชอบอ่าน  และแยกแยะหนังสือที่ตนรู้จักและไม่รู้จักได้

l  ทักษะการเขียน
- สามารถขีดเขียนได้คล้ายของจริง  สร้างภาพได้ชัดเจนขึ้น
- เขียนหนังสือได้ถูกต้อง  มีลักษณะท่านั่ง  ท่าจับดินสอ   การเคลื่อนไหวมือได้ถูกต้อง
- มีนิสัยที่ดีในการขีดเขียน  เช่น  เขียนในที่สมควรเขียน
- สามารถใช้กล้ามเนื้อตาได้สอดคล้องกับมือ  และใช้ได้อย่าคล่องแคล่ว
- เขียนพยัญชนะ  สระ  โดยหัวไม่บอดและเขียนจากบนลงล่างได้         สาระการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นอนุบาล 2 ( Quarter 4 ) ปีการศึกษา 2559


ความรู้

ทักษะ/กระบวนการ

คุณลักษณะ
๑.พยัญชนะไทย  คือ  ก-ฮ
๒.ฐานกัณฐชะ (คอ) พยัญชนะไทย คือ ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง ห อ ฮ
๓.ฐานตาลุชะ (เพดาน) พยัญชนะไทย คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ ย ศ
๔.ฐานมุทธชะ (ปุ่มเหงือก) พยัญชนะไทย คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ร ษ ฬ
๕.ฐานหันตะชะ (ฟัน) พยัญชนะไทย คือ ด ต ถ ท ธ น ล ส
๖.ฐานโอฐชะ (ริมฝีปาก)พยัญชนะไทย คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ว
๗.การผสมเสียงสระ และเสียงวรรณยุกต์
( ะ   า    ิ      ี     ึ      ื    ุ    ู  เ  แ  โ   ใ   ไ /   ่ ้    ๊    ๋   ฯลฯ)
๘.คำศัพท์พื้นฐานสำหรับวัยอนุบาล
(เช่น แม่ บ้าน พ่อ เล่น มี ให้ ชอบ นอน มือ ตา ปาก ฯลฯ)
. คำนาม เช่น ชื่อเพื่อน ชื่อตัวเอง ชื่อสิ่งของต่างๆ
๑๐
. คำกิริยา ท่าทางต่างๆที่สามารถสื่อสารกับเพื่อนๆได้ เช่น กิน นอน นั่ง เดิน วิ่ง ฯลฯ

๑.ทักษะทางภาษา
การฟัง
-  ฟังนิทาน
-  ฟังเพลงและเคลื่อนไหวทำท่าทางประกอบ
-  ฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง/ข้อตกลง
-  ฟังและตอบคำถาม
-  การฟังและจำแนกเสียง  เช่น  เสียงสัตว์
การพูด 
-  บอกความต้องการ/ความรู้สึก
-  สนทนาถาม-ตอบ
-  อธิบายสิ่งที่เข้าใจ
-  ร้องเพลง  คำคล้องจอง
-  แนะนำ/บอกชื่อของสิ่งต่างๆ
-  เล่าหรือถ่ายทอดเรื่องราว เหตุการณ์ที่ได้ฟัง  ได้เห็น  หรือประสบจริง
-  แต่งประโยคจำคำ / ภาพ
-  เล่าเรื่องตามภาพ
อ่านและเขียนพยัญชนะไทยได้
ฟังเรื่องราว  นิทาน  ปริศนาคำทาย  สามารถจับใจความ  ตั้งคำถาม  ตอบคำถามได้
. มีนิสัยรักการอ่าน
มีมารยาทที่ดีในการฟัง  ดู  และพูด
บอกความหมายของคำได้ถูกต้องและแตกแขนงทางภาษาได้
ใช้ทักษะทางภาษาในการสื่อความหมาย
และสื่อสารได้
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ความรู้

ทักษะ/กระบวนการ

คุณลักษณะ
การอ่าน
- อ่านตามภาพ
-  อ่านท่าที  ท่าทาง  สีหน้า  ลักษณะต่างๆ
-  การอ่านคำตามภาพ / สัญลักษณ์
-  อ่านตามตัวอย่าง
-  การสะกดคำง่ายๆ  เช่น   แม่ ก กา
การเขียน
-  เขียนตามตัวอย่าง
-  เขียนตามจินตนาการ
-  การเขียนชื่อตนเอง ฯลฯ
      
ทักษะการคิด
     .๑ พฤติกรรมสมอง
     .๒ การคิด Key Thinking
การทำงานกลุ่ม
การเขียน Mind Mapping สรุปองค์ความรู้

 ขอบเขตเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นอนุบาล ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๙
Quarter 1
Quarter 2
Quarter 3
Quarter 4
วรรณกรรม
หลักภาษา
วรรณกรรม
หลักภาษา
วรรณกรรม
หลักภาษา
วรรณกรรม
หลักภาษา
นิทาน
- เต่าภูมิใจ
- ปลาดาวบนชายหาด
- ภูเขากับต้นไม้
- เด็กชายกับดวงดาว
- พระราชาบนดาวสีเขียว
- นิทานอื่นๆ
- พยัญชนะไทย  คือ  ก-ฮ
- ฐานกัณฐชะ (คอ) พยัญชนะไทย คือ ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง ห อ ฮ
- ฐานตาลุชะ (เพดาน) พยัญชนะไทย คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ ย ศ
- ฐานมุทธชะ (ปุ่มเหงือก) พยัญชนะไทย คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ร ษ ฬ
- ฐานหันตะชะ (ฟัน) พยัญชนะไทย คือ ด ต ถ ท ธ น ล ส
- ฐานโอฐชะ (ริมฝีปาก)พยัญชนะไทย คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ว

นิทาน
- เต่าภูมิใจ
- ปลาดาวบนชายหาด
- ภูเขากับต้นไม้
- เด็กชายกับดวงดาว
- พระราชาบนดาวสีเขียว
- นิทานอื่นๆ
พยัญชนะไทย  คือ  ก-ฮ


นิทานพยัญชนะเล่มที่  ๑-
นิทานสระ
พยัญชนะไทย  คือ  ก-ฮ
สระเดี่ยว
การประสมคำ
-นิทานสระ (สระเดี่ยว)
-เพลงสระ
   สระ  อะ
   สระ  อา
   สระ   อิ
   สระ  อี
   สระ  อุ 
   สระ  อู 
    สระ เอ
    สระ  แอ
    สระ  โอ
    สระ  อึ
     สระ อื

พยัญชนะไทย  คือ  ก-ฮ
สระเดี่ยว
การประสมคำ

เวลาเรียน ๑๐ สัปดาห์ (๒๐ชั่วโมง)

เวลาเรียน ๙ สัปดาห์ (๒๗ ชั่วโมง)

เวลาเรียน ๙ สัปดาห์ (๓๐ ชั่วโมง)

เวลาเรียน ๑๐ สัปดาห์ (๔๐ชั่วโมง)

ปฏิทินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา ภาษาไทย
ระดับชั้นอนุบาล ๒ ภาคเรียนที่ ๒ (Quarter 3) ปีการศึกษา ๒๕๕๙
เป้าหมาย: นักเรียนสามารถทบทวนความรู้เดิมเรื่องพยัญชนะไทยจากQuarterที่ 3 และทำกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย
Week
Input
Process
Output
Outcome


โจทย์
ทบทวนความรู้
การประสมคำ
สระ อะ อา
หลักภาษา
- พยัญชนะในภาษาไทย
คำถาม
-นักเรียนรู้จักพยัญชนะตัวใดบ้าง และพยัญชนะตัวนั้นออกเสียงอย่างไร
เครื่องมือคิด :
Brainstorms
Blackboard  Share

Show and Share
Wall Thinking
-ครูและนักเรียนกล่าวคำทักทายและไหว้ซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
-ครูเปิดเพลงให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเข้าจังหวะ
-ครูพานักเรียนเล่นเกมผึ้งหารัง
-ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนรู้จักพยัญชนะตัวใดบ้าง และพยัญชนะตัวนั้นออกเสียงอย่างไร
-นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น
-ครูมีกล่องวิเศษใส่คำที่อ่านออกเสียง  อะ อา มาให้นักเรียนล้วงคนละ 1ใบพร้อมกับอ่านออกเสียง ( ๒-๓ รอบ)
-นักเรียนจับกลุ่มคำที่ออกเสียงเหมือนกันอยู่กลุ่มเดียวกัน
 -ครูเขียนคำที่นักเรียนจับกลุ่มได้ลงบนกระดาน และพานักเรียนฝึกอ่านออกเสียง
-ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละ ๑ ชิ้น ให้นักเรียนฝึกเขียนคำที่มีสระ อะ และสระ อา แล้วนำมาวางใส่ไหที่ครูเตรียมไว้
-ครูให้นักเรียนล้วงไหเพื่อหยิบบัตรคำ
-นักเรียนจับกลุ่มคำที่ออกเสียงเหมือนกัน
-นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านอกเสียงพร้อมกัน
-ครูช่วยเขียนคำลงบนกระดานและพานักเรียนฝึกอ่านออกเสียง
ชิ้นงาน
- เขียนพยัญชนะไทย ก-
-เขียนคำที่มีสระ อะ และสระ อา
ภาระงาน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับนิทานที่อ่าน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับคำศัพท์ที่มีในเนื้อเรื่อง
-การเต้นประกอบเพลง
-การเล่นเกมผึ้งหารัง
-การอ่านออกเสียงคำ
-การเขียนประสมคำ
-การร่วมเล่นเกมการจัดหมวดหมู่คำที่ออกเสียงคล้ายกัน

ความรู้
- รู้และเข้าใจพยัญชนะในภาษาไทย โดยสามารถออกเสียงได้ชัดเจน
- เข้าใจความหมายของคำ และฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะและคำศัพท์ ในเนื้อเรื่องที่อ่านได้
ทักษะ
- มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติที่มีต่อเรื่องที่อ่านกับเพื่อนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- รักการอ่าน
เป้าหมาย: นักเรียนสามารถอ่านออกสียงพยัญชนะในภาษาไทย และฝึกสะกดอ่านคำ ตลอดจนเขียนคำศัพท์ แจกรูปคำ และแต่งประโยคสั้นๆจากคำที่มีอยู่ในนิทานได้
Week
Input
Process
Output
Outcome


โจทย์
พยัญชนะ
สระ อุ อู
หลักภาษา
- พยัญชนะในภาษาไทย
คำถาม
-นักเรียนรู้จักพยัญชนะตัวใดบ้าง และพยัญชนะตัวนั้นออกเสียงอย่างไร
เครื่องมือคิด :
Brainstorms : ระดมความคิดเกี่ยวกับพยัญชนะ
Blackboard  Share : พยัญชนะและคำศัพท์

Show and Share : ชิ้นงาน ผลงาน
Wall Thinking : นำเสนอชิ้นงาน
-ครูเล่านิทานสระอุและสระอูให้นักเรียนฟัง
-นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานที่อ่าน
-ครูเปิดเพลงสระอุ และสระอูให้นักเรียนฟังและเต้นประกอบเพลง
-ครูให้นักเรียนเล่นเกมแปลงร่างเป็นพยัญชนะ
-ครูและนักเรียนร่วมกันเขียนคำที่มีสระ อุ อู ลงบนกระดาน และฝึกอ่านออเสียงคำ
- นักเรียนเลือกคำศัพท์ที่ตนเองชอบเพื่อแต่งประโยค สั้นๆ พร้อมวาดภาพประกอบที่สื่อความหมายของคำเป็นรายบุคคล
- ครูและนักเรียนฝึกแจกรูปคำศัพท์บนกระดาน
- นักเรียนเขียนแจกรูปคำศัพท์บนกระดาน พร้อมวาดภาพประกอบที่สื่อความหมายของคำเป็นรายบุคคล

- ครูและนักเรียนฝึกแต่งประโยคสั้นๆจากคำศัพท์
-นักเรียนนำเสนอผลงานของตนเองหน้าชั้นเรียน
ชิ้นงาน
- เขียนพยัญชนะไทย ก-
-เขียนคำที่มีสระ อุ และสระ อู
-แต่งประโยคสั้นๆ
ภาระงาน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับนิทานที่อ่าน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับคำศัพท์ที่มีในเนื้อเรื่อง
-การเต้นประกอบเพลง
-การเล่นเกมแปลงร่างพยัญชนะ
-การอ่านออกเสียงคำ
-การเขียนประสมคำ


ความรู้
- รู้และเข้าใจพยัญชนะในภาษาไทย โดยสามารถออกเสียงได้ชัดเจน
- เข้าใจความหมายของคำ และฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะและคำศัพท์ ในเนื้อเรื่องที่อ่านได้
ทักษะ
- มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติที่มีต่อเรื่องที่อ่านกับเพื่อนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- รักการอ่าน