เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

Week 1

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา ภาษาไทย

ระดับชั้นอนุบาล ๒ ภาคเรียนที่ ๒ (Quarter4) ปีการศึกษา ๒๕๕๙

เป้าหมาย: นักเรียนสามารถทบทวนความรู้เดิมเรื่องพยัญชนะไทยจากQuarterที่1และทำกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย
Week
Input
Process
Output
Outcome

๙-๑๓ ม.ค. ๖๐
โจทย์
- ทบทวนพยัญชนะภาษาไทย ก-ฮ
-ทบทวนสระอะ สระอาสุกร นอนอุตุ หนูคู่หู
Key Questions 
นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์อะไรบ้าง
หลักภาษา
- พยัญชนะในภาษาไทย
-สระอุ สระอู
เครื่องมือคิด :
Brainstorms : ระดมสมองเพื่อแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับนิทานที่อ่าน
Blackboard  Share : แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับคำศัพท์ที่มีในเนื้อ
 Show and Share : ประโยคที่แต่งจากคำศัพท์
Wall Thinking : นิทานและคำศัพท์
สื่อ และแหล่งเรียนรู้ :
-บัตรคำสระอุ สระอู
-เพลงพยัญชนะ
วันอังคาร
ชง
-ครูและนักเรียนกล่าวคำทักทายและไหว้ซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
-ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนรู้จักพยัญชนะตัวใดบ้าง และพยัญชนะตัวนั้นออกเสียงอย่างไร
-ครูพานักเรียนเล่นเกม “ผึ้งบินหารัง” โดยการจัดกลุ่มตามที่เพลงกำหนด
เชื่อม
-นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับพยัญชนะไทย
-ครูเขียนพยัญชนะบนกระดาน
-ครูและนักเรียนร่วมกันอ่านออกเสียงพยัญชนะ
-ครูเปิดเพลงพยัญชนะไทยให้นักเรียนได้เต้นประกอบจังหวะ พร้อมกับการร้องเพลงไปด้วย
-นักเรียนร่วมเล่นเกมแปลงร่างสระ โดยครูจะกำหนดสระ แล้วให้นักเรียนร่วมกันรวมกันให้เป็นรูปสระที่ครูกำหนด
-ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ร่วมเรียนรู้
วันอังคาร
ชง
-ครูเล่านิทานพยัญชนะเรื่อง “สุกร นอนอุตุ หนูคู่หู” ให้นักเรียนฟัง
-ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
จำ : ให้นักเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,
เข้าใจ : นักเรียนช่วยกันเล่าเรื่องให้เพื่อนๆฟัง
วิเคราะห์/สังเคราะห์ : นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละครแต่ละตัว ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : นักเรียนเคยพบเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้จากที่ใด และนักเรียนมีวิธีการจัดการอย่างไร
ประเมินค่า : นักเรียนคิดว่า การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
สร้างสรรค์ : นักเรียนแต่ละคนสรุปความเข้าใจจากเรื่องและเขียนแสดงความคิดเห็นลงในกระดาษ
-ครูพานักเรียนฝึกอ่านนิทาน ๑-๒ รอบ
-ครูมีบัตรคำมาให้นักเรียนล้วงคนละ ๑คำ โดยคำนั้นเป็นคำที่ประสมด้วยสระอะ และสรอา
เชื่อม
-นักเรียนล้วงแล้วอ่านออกเสียงบัตรคำที่ตนเองจับได้ให้เพื่อนๆฟัง
-นักเรียนร่วมกันจัดหมวดหมู่คำที่เพื่อนแต่ละคนจับได้
-นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนคำที่ร่วมกันจัดหมวดหมู่คำลงในสมุด
ใช้
-นักเรียนนำคำที่จัดหมู่มาเขียนลงในสมุดแล้ววาดภาพประกอบอย่างสร้างสรรค์

วันศุกร์
-ครุทบทวนกิจกรรมที่ได้ร่วมเรียนรู้
-ครูพานักเรียนเล่นเกมแปลงร่างสระ พยัญชนะเพื่อเป็นการทบทวนความรู
-ครูและนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ร่วมลงมือทำ
ชิ้นงาน
- การแจกรูปคำศัพท์
- การเขียนคำศัพท์พร้อมวาดภาพประกอบ
ภาระงาน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับนิทานที่อ่าน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการแจกรูปคำศัพท์ที่มีในเนื้อเรื่อง
สุกร นอนอุตุ หนูคู่หู
- เขียนคำศัพท์
-วาดภาพประกอบคำศัพท์
ความรู้
- รู้และเข้าใจพยัญชนะในภาษาไทย และสระโดยสามารถออกเสียงได้ชัดเจน
- เข้าใจความหมายของคำ และฝึกสะกดอ่านคำ ตลอดจนเขียนคำศัพท์ แจกรูปคำ และแต่งประโยคสั้นๆจากคำที่มีอยู่ในนิทานได้
 ทักษะ
- มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติที่มีต่อเรื่องที่อ่านกับเพื่อนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- รักการอ่าน
ภาพกิจกรรมการเรียนรู้ของพี่ๆอนุบาล 2

เล่นคือเรียนรู้ ในสัปดาห์นี้พี่เรียนรู้ผ่านการเล่นในกินกรรมแปลงร่างพยัญชนะ สระ และคำผ่านบล็อกไม้
เธอและฉันเรามาช่วยกัน
ดูจากสีหน้าแล้วพี่กาแฟแล้วตั้งใจมากเลยค่ะ เอ๊ะ! ว่าแต่ สระอามีคำว่าอะไรบ้างนะ
ครูขอดูหน่อยค่ะนี่ไงครับครูสระอาที่ผมประสมคำได้ ผมเก่งไหมครับ ครูอยากได้สระอะไรอีกครับ ?


อีกหนึ่งวันกับการแปลงร่าง แต่ครั้งนี้ไม่มีอุปกรณ์ ไม่มีบล็อกไม้นะคะแต่เป็นพี่อนุบาล 2 ทุกคน
ครูน้ำแปลงร่างเป็นนางฟ้าแสนสวยและมีคาถาวิเศษ สามารถเสกให้พี่อนุบาล2แปลงร่างเป็นอะไรก็ได้
โอม.........เพี้ยง!!!!!!! จงแปลงร่างเป็นสระอินะบัดนี้บันทึกหลังสอน
สัปดาห์ของการเรียนรู้ของพี่อนุบาล 2 ครูมีเกมมาให้พี่ได้ร่วมเล่นเพราะการเล่นคือการเรียนรู้ ดังนั้นพี่ๆจะได้เรียนรู้ผ่านการเล่น โดยกิจกรรมแปลงร่างที่ครูจัดให่เด็กได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เด็กๆตื่นเต้น สนุกกับการเล่นและได้เรียนรู้ ครูประทับใจในการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจในการทำงาน มีผู้นำที่เห็นได้ชัดเจนคือพี่อิมที่จะคอยบอกเพื่อนว่าเราควรที่จะทำอย่างไร เห็นเด็กถกเถียงพูดคุยระหว่างทำกิจกรรมเป็นภาพที่น่ารัก และประทับใจสำหรับครูผู้สอน การเด็กๆได้ร่วมกันเล่นกับเพื่อนเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างเพื่อน และมีการคิดร่วมกันที่จะสร้างตามโจทย์ที่ครูกำหนด แต่เด็กก็ทำได้ ทุกคนตั้งใจและร่วมมือกันทำภายในกลุ่ม รู้ตัว รู้เวลา มีการกระตุ้นเพื่อนอยู่เสมอ

1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังสอน
    สัปดาห์ของการเรียนรู้ของพี่อนุบาล 2 ครูมีเกมมาให้พี่ได้ร่วมเล่นเพราะการเล่นคือการเรียนรู้ ดังนั้นพี่ๆจะได้เรียนรู้ผ่านการเล่น โดยกิจกรรมแปลงร่างที่ครูจัดให่เด็กได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เด็กๆตื่นเต้น สนุกกับการเล่นและได้เรียนรู้ ครูประทับใจในการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจในการทำงาน มีผู้นำที่เห็นได้ชัดเจนคือพี่อิมที่จะคอยบอกเพื่อนว่าเราควรที่จะทำอย่างไร เห็นเด็กถกเถียงพูดคุยระหว่างทำกิจกรรมเป็นภาพที่น่ารัก และประทับใจสำหรับครูผู้สอน การเด็กๆได้ร่วมกันเล่นกับเพื่อนเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างเพื่อน และมีการคิดร่วมกันที่จะสร้างตามโจทย์ที่ครูกำหนด แต่เด็กก็ทำได้ ทุกคนตั้งใจและร่วมมือกันทำภายในกลุ่ม รู้ตัว รู้เวลา มีการกระตุ้นเพื่อนอยู่เสมอ

    ตอบลบ