เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

Week 2


เป้าหมาย: นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงและเขียนแจกลูกคำที่ประสมด้วยสระอุและสระอูได้
Week
Input
Process
Output
Outcome


โจทย์
- สระอุ อู
การประสมคำ
Key Questions 
นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์อะไรบ้าง จากนิทานได้ฟัง
หลักภาษา
- พยัญชนะในภาษาไทย
-สระอุ สระอู
เครื่องมือคิด :
Brainstorms : ระดมสมองเพื่อแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับนิทานที่อ่าน
Blackboard  Share : แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับคำศัพท์ที่มีในเนื้อ
 Show and Share : ประโยคที่แต่งจากคำศัพท์
Wall Thinking : นิทานและคำศัพท์

สื่อ และแหล่งเรียนรู้ :
-บัตรคำสระอุ สระอู
-เพลงสระอุ สระอู
/watch?v=VCP3pjbqRNU
watch?v=Mxf6OEFSvnE

วันจันทร์
ชง:
ครูเปิดเพลงสระอุ สระอู ให้นักเรียนฟัง พร้อมกับเขียนเนื้อเพลงลงบนกระดาน
เชื่อม :
ครูพานักเรียนอ่านออกเสียงตามเนื้อเพลงพนกระดาน
-ครูพานักเรียนร้องเพลงสระอุ สรอู
ใช้ :
ครูพานักเรียนนิ้วมือสระ โดยม้วนกระดาษให้สวมเข้ากับนิ้วมือทั้ง 5 แต่ละนิ้วเด็กจะเขียนคำที่ประสมด้วยสระอุ และสระอู
วันอังคาร
ชง
:
-ครูเล่านิทานเรื่องหนูคู่หู และสุกรนอนอุตุให้นักเรียนฟัง
-ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
จำ : ให้นักเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,
เข้าใจ : นักเรียนช่วยกันเล่าเรื่องให้เพื่อนๆฟัง
วิเคราะห์/สังเคราะห์ : นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละครแต่ละตัว ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : นักเรียนเคยพบเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้จากที่ใด และนักเรียนมีวิธีการจัดการอย่างไร
ประเมินค่า : นักเรียนคิดว่า การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
สร้างสรรค์ : นักเรียนแต่ละคนสรุปความเข้าใจจากเรื่องและเขียนแสดงความคิดเห็น เชื่อม:
-นักเรียนร่วมกันพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานที่ได้ฟัง
-นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ปรากฏในเรื่อง ครูช่วยเขียนคำศัพท์ลงกระดาน
-ครูพานักเรียนอ่านแจกลูกคำศัพท์ที่อยู่บนกระดาน
ชง :
-ครูบัตรคำและรูปภาพมาให้นักเรียนฝึกอ่าน และฝึกแจกลูกคำลงในสมุดของตนเอง
เชื่อม :
-นักเรียนเขียนคำศัพท์ที่อยู่ในบัตรคำและเขียนแจกลูกคำ
วันศุกร์
-ครูทบทวนคำศัพท์ที่นักเรียนได้ร่วมเรียนจากวันที่ผ่านมา และฝึกอ่านออกเสียง
-ครูพานักเรียนเล่นเกม จับคู่คำ โดยครูมีบัตรคำ และ บัตรคำที่เขียนแจกลูกคำให้นักเรียนได้ร่วมกันจับคู่ โดยที่ครูจะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มกลุ่มละ 3 คน
-นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันจับคู่บัตรคำ และฝึกอ่านออกเสียงคำที่จับคู่ได้
-นักเรียนนำเสนอคำศัพท์ของกลุ่มตนเองที่จับคู่ได้

ชิ้นงาน
- การแจกรูปคำศัพท์
-นิ้วมือสระอุ สระอู
- การเขียนคำศัพท์พร้อมวาดภาพประกอบ
-การเขียนแจกลูกคำ
ภาระงาน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับนิทานที่อ่าน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการแจกรูปคำศัพท์ที่มีในเนื้อเรื่อง
สุกร นอนอุตุ หนูคู่หู
- เขียนคำศัพท์
-วาดภาพประกอบคำศัพท์
-การทำนิ้วมือสระอุ สระอู
-การร่วมเล่นเกมจับคู่คำ
-เขียนแจกลูกคำ
ความรู้
- รู้และเข้าใจพยัญชนะในภาษาไทย และสระโดยสามารถออกเสียงได้ชัดเจน
- เข้าใจความหมายของคำ และฝึกสะกดอ่านคำ ตลอดจนเขียนคำศัพท์ แจกรูปคำ และแต่งประโยคสั้นๆจากคำที่มีอยู่ในนิทานได้
 ทักษะ
- มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติที่มีต่อเรื่องที่อ่านกับเพื่อนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้

คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- รักการอ่าน
ภาพกิจกรรมการเรียนรู้

เริ่มต้นกรรมของสัปดาห์โดยการรับฟังนิทาน ร่วมกันแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องราวจากนิทาน  ต่อด้วยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน นิ้วมือตัวละครที่หนูได้ฟัง วาด ตัดและติด ด้วยความตั้งใจ

 
 


วันอังคารเพิ่มเติมการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นกับคุณอากิ เมื่อเกิดคำถามก็ไม่รอช้าที่จะยกมือขึ้นเพื่อถามให้คลายข้อสงสัยภาพชิ้นงานการทำนิ้วมือตัวละครจากนิทานที่หนูได้ฟังค่ะ


                     


บันทึกหลังสอน สัปดาห์ที่ 2

          เริ่มต้นสัปดาห์ที่ 2 ของพี่อนุบาล 2 ด้วยการเล่านิทานสระและต่อด้วยกิจกรรมการสร้างสรรค์ชิ้นงานนิ้วมือตัวละคร ในสัปดาห์นี้มีสิ่งหนึ่งที่ประทับใจเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเด็กชายฮิวๆ เห็นความแตกต่าง เห็นความตั้งใจ ฮิวทำงานด้วยความตั้งใจ อยู่กับตัวเอง สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานได้ทันเวลาและสามารถสร้างสรรค์นิ้วมือตัวละครได้ถึง 3 ตัว และยังสามารถคิดต่างจากเพื่อนๆ คือ "ครูครับสระแอ มีคำว่าแมวด้วยครับ คำว่าแมวเขียนยังไงครับครู" ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าประทับใจในการพัฒนาของเด็กๆ
         ในสัปดาห์เด็กได้มีโอกาเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นกับคุณครูอากิในชั่วโมงภาษาไทยเด็กน่ารักมีการตั้งคำถามและสนทนากับคุณครูได้อย่างไม่เขินอาย
         แต่จะดีกว่านี้ถ้ามีเวลาให้เด็กๆได้เล่นนิ้วมือตัวละครที่ได้ทำ อาจเป็นการเล่านิทานผ่านนิ้วมือ การสะกดคำจากนิ้วมือของเด็กๆเอง


1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังสอน สัปดาห์ที่ 2

    เริ่มต้นสัปดาห์ที่ 2 ของพี่อนุบาล 2 ด้วยการเล่านิทานสระและต่อด้วยกิจกรรมการสร้างสรรค์ชิ้นงานนิ้วมือตัวละคร ในสัปดาห์นี้มีสิ่งหนึ่งที่ประทับใจเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเด็กชายฮิวๆ เห็นความแตกต่าง เห็นความตั้งใจ ฮิวทำงานด้วยความตั้งใจ อยู่กับตัวเอง สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานได้ทันเวลาและสามารถสร้างสรรค์นิ้วมือตัวละครได้ถึง 3 ตัว และยังสามารถคิดต่างจากเพื่อนๆ คือ "ครูครับสระแอ มีคำว่าแมวด้วยครับ คำว่าแมวเขียนยังไงครับครู" ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าประทับใจในการพัฒนาของเด็กๆ
    ในสัปดาห์เด็กได้มีโอกาเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นกับคุณครูอากิในชั่วโมงภาษาไทยเด็กน่ารักมีการตั้งคำถามและสนทนากับคุณครูได้อย่างไม่เขินอาย
    แต่จะดีกว่านี้ถ้ามีเวลาให้เด็กๆได้เล่นนิ้วมือตัวละครที่ได้ทำ อาจเป็นการเล่านิทานผ่านนิ้วมือ การสะกดคำจากนิ้วมือของเด็กๆเอง

    ตอบลบ