เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

Week 4

เป้าหมาย: นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงและเขียนแจกลูกคำที่ประสมด้วยสระอิ และสระอีได้
Week
Input
Process
Output
Outcome

4

โจทย์
- สระอิ อี
การประสมคำ
Key Questions 
นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์อะไรบ้าง จากนิทานได้ฟัง
หลักภาษา
- พยัญชนะในภาษาไทย
-สระอิ สระอี
เครื่องมือคิด :
Brainstorms : ระดมสมองเพื่อแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับนิทานที่อ่าน
Blackboard  Share : แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับคำศัพท์ที่มีในเนื้อ
 Show and Share : ประโยคที่แต่งจากคำศัพท์
Wall Thinking : นิทานและคำศัพท์
สื่อ และแหล่งเรียนรู้ :
-บัตรคำสระอิ สระอี
-เพลงสระอิ สระอี
-นิทานสระอิ เรื่องฮิฮิ อร่อยจัง
-นิทานสระอีเรื่องปาร์ตี้เป่าปี่

วันจันทร์
ชง
ครูทบทวนสระและเรื่องที่เรียนรู้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
เชื่อม
-นักเรียนร่วมกันพูคุแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน และช่วยกันคิดคำศัพท์
-ครูช่วยเขียนคำศัพท์บนกระดาน
-ครูพานักเรียนฝึกอ่านออกเสียงการแจกรูปคำ ในคำศัพท์ที่อยู่บนกระดาน
วันอังคาร
ชง
:
-ครูเล่านิทานเรื่องฮิฮิ อร่อยจัง และนิทานเรื่องปาร์ตี้เป่าปี่ ให้นักเรียนฟัง
-ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
จำ : ให้นักเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,
เข้าใจ : นักเรียนช่วยกันเล่าเรื่องให้เพื่อนๆฟัง
วิเคราะห์/สังเคราะห์ : นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละครแต่ละตัว ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : นักเรียนเคยพบเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้จากที่ใด และนักเรียนมีวิธีการจัดการอย่างไร
ประเมินค่า : นักเรียนคิดว่า การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
สร้างสรรค์ : นักเรียนแต่ละคนสรุปความเข้าใจจากเรื่องและเขียนแสดงความคิดเห็น เชื่อม:
-นักเรียนร่วมกันพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานที่ได้ฟัง
-นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ปรากฏในเรื่อง ครูช่วยเขียนคำศัพท์ลงกระดาน
-ครูมีกระดานและเชือกมาให้นักเรียนฝึกแปลงร่างคำศัพท์
นักเรียนร่วมกันแปลงร่างคำศัพท์ลงในอุปกรณ์ที่ครูให้
วันศุกร์
- ครูเปิดเพลงสระอิ สระอี พร้อมกับเขียนเนื้อเพลงลงในกระดาน
-ครูพานักเรียนฝึกอ่านเนื้อเพลง และพานักเรียนร้องเพลง
ชิ้นงาน
- การแจกรูปคำศัพท์
-นิ้วมือสระอิ สระอี
- การเขียนคำศัพท์พร้อมวาดภาพประกอบ
-การเขียนแจกลูกคำ
ภาระงาน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับนิทานที่อ่าน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการแจกรูปคำศัพท์ที่มีในเนื้อเรื่อง
ฮิฮิ อร่อยจัง และนิทานเรื่องปาร์ตี้เป่าปี่
- เขียนคำศัพท์
-วาดภาพประกอบคำศัพท์
-การร่วมเล่นเกมแปลงร่างคำศัพท์
-เขียนแจกลูกคำ
ความรู้
- รู้และเข้าใจพยัญชนะในภาษาไทย และสระโดยสามารถออกเสียงได้ชัดเจน
- เข้าใจความหมายของคำ และฝึกสะกดอ่านคำ ตลอดจนเขียนคำศัพท์ แจกรูปคำ และแต่งประโยคสั้นๆจากคำที่มีอยู่ในนิทานได้
 ทักษะ
- มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติที่มีต่อเรื่องที่อ่านกับเพื่อนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้

คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- รักการอ่าน

ภาพกิจกรรมการเรียนรู้ภาพชิ้นงานของหนู
บันทึกหลังการสอน
สิ่งที่ประทับใจ วันนี้พี่อนุบาล2 หลายคนดูแลตัวเองได้ มีสติ และเด็กชายฮิวในช่วงต้น Quarter 4 นี้สังเกตเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้น มีความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของครู มีความกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น ที่สำคัญคือมีการพัฒนาการทางด้านการเขียนและความรับผิดชอบ ฮิวๆทำงานเสร็จตรงเวลาซึ่งถือเป็นการพัฒนาที่น่าประทับใจสำหรับครู
จะดีกว่านี้ถ้า ครูเปิดโอกาสให้เด็กๆได้มีโอกาสตั้งคำถามเกกี่ยวกับนิทานที่ได้อ่าน เพื่อเป็นการฝึกให้เด็กตั้งคำถามและตอบคำถาม และที่สำคัญให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นและการออกเสียง เพื่อให้เด็กได้จดจำคำศัพท์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น