เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

Week 6

เป้าหมาย: นักเรียนสามารถแต่งนิทานตามจินนาการอย่างสร้างโดยเชื่อมโดยงเข้ากับสิ่งที่เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ PBL
Week
Input
Process
Output
Outcome


โจทย์
- การแต่งนิทานอย่างสร้างสรรค์
Key Questions 
นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์อะไรบ้าง จากนิทานได้ฟัง
หลักภาษา
- การแต่งนิทาน
เครื่องมือคิด :
Brainstorms : ระดมสมองเพื่อแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับนิทานที่อ่าน
Blackboard  Share : แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับคำศัพท์ที่มีในเนื้อหา
 Show and Share : ประโยคที่แต่งจากคำศัพท์
Wall Thinking : ภาพของเล่น
สื่อ และแหล่งเรียนรู้ :
-ของเล่นทำมือ
-ภาพของเล่น
วันจันทร์
ชง:
-ครูมีนิทานของรุ่นพี่ที่แต่งเองมาให้เด็กได้ดูและสัมผัส
-ครูเล่านิทานของรุ่นพี่ให้เด็กๆฟัง
เชื่อม :
-เด็กๆร่วมสนทนาเกี่ยวกับนิทานที่ครูเล่า
-ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด เราจะสร้างนิทานอย่างไรให้น่าสนใจ
ใช้ :
-นักเรียนร่วมกันคิดชื่อนิทานทาน และคิดตัวละครในเรื่อง
วันอังคาร
ชง
:
-ครูเล่านิทานเรื่อง ทำไมนกฮูกถึงออกหาเวลากลางคืน ให้นักเรียนฟัง
-ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
จำ : ให้นักเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,
เข้าใจ : นักเรียนช่วยกันเล่าเรื่องให้เพื่อนๆฟัง
วิเคราะห์/สังเคราะห์ : นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละครแต่ละตัว ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : นักเรียนเคยพบเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้จากที่ใด และนักเรียนมีวิธีการจัดการอย่างไร
ประเมินค่า : นักเรียนคิดว่า การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
สร้างสรรค์ : นักเรียนแต่ละคนสรุปความเข้าใจจากเรื่องและเขียนแสดงความคิดเห็น เชื่อม:
-นักเรียนร่วมกันพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานที่ได้ฟัง
-นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ปรากฏในเรื่อง ครูช่วยเขียนคำศัพท์ลงกระดาน
-ครูพานักเรียนอ่านแจกลูกคำศัพท์ที่อยู่บนกระดาน
ชง :
-ครูบัตรคำและรูปภาพมาให้นักเรียนฝึกอ่าน และฝึกแจกลูกคำลงในสมุดของตนเอง
เชื่อม :
-นักเรียนเขียนคำศัพท์ที่อยู่ในบัตรคำและเขียนแจกลูกคำ
วันศุกร์
-ครูทบทวนคำศัพท์ที่นักเรียนได้ร่วมเรียนจากวันที่ผ่านมา และฝึกอ่านออกเสียง
-ครูพานักเรียนแต่งนิทานโดยเชื่อมโยงกับหน่วย PBL ที่เรียนใน Q 4
ชิ้นงาน
- การแจกรูปคำศัพท์
- การเขียนคำศัพท์พร้อมวาดภาพประกอบ
-การเขียนแจกลูกคำ
-นิทาน
ภาระงาน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับนิทานที่อ่าน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการแจกรูปคำศัพท์ที่มีในเนื้อเรื่อง

- เขียนคำศัพท์
-เขียนแจกลูกคำ
-ร่วมแต่งนิทาน
ความรู้
-แต่งนิทานโดยใช้จินตนาการที่สร้างสรรค์และถ่ายทอดให้ผู้อื่นฟังได้
 - เข้าใจความหมายของคำ และฝึกสะกดอ่านคำ ตลอดจนเขียนคำศัพท์ แจกรูปคำ และแต่งประโยคสั้นๆจากคำที่มีอยู่ในนิทานได้
 ทักษะ
- มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติที่มีต่อเรื่องที่อ่านกับเพื่อนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้

คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- รักการอ่าน

ภาพกิจกรรมการเรียนรู้
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น